Kompetensutveckling

Kompetensutveckling och utbildning för framtiden

Kompetensutveckling och ledarskapKompetensutveckling kan ha varierande mål för en individ och innebära olika saker. Det kan handla om utveckling inom de nuvarande arbetsuppgifter man har. Det kan vara utveckling med hjälp av utbildning till andra uppgifter inom sitt företag.

Men även utveckling inom arbetslivet i stort för sin egen trygghet och kompetens. Alltid inkluderar det varje situation där du lär dig nya saker och utvecklas. Och det oavsett om det sker genom en högskola, en kurs eller utbildning, praktik eller i det dagliga arbetet. Att utvecklas är livsviktigt för oss människor. Det är något som alla behöver. Både för att skapa trygghet men också för att vi ska känna att vi strävar mot något och har ett mål.

Kompetensutveckling stärker yrkesrollen

Din kompetens är den teoretiska samt praktiska kunskap du besitter. Det är din arbetslivserfarenhet, din sociala färdighet. Och förmåga samt möjlighet att omsätta denna kunskap i praktiken. Kompetensutveckling behöver du genom hela ditt verksamma yrkesliv.

Det är helt avgörande att utveckla och fördjupa sin kompetens. För att kunna anpassa sig efter de snabba förändringar som sker på arbetsmarknaden. Om du har en uppdaterad kompetens är det enormt mycket enklare att byta arbetsuppgifter. Och även arbetsgivare om du så vill. Det bidrar även till en känsla av trygghet inom arbetslivet.

Kompetensutveckling för företaget överlevnad

Kompetensutveckling är avgörande för en organisations överlevnad och konkurrenskraft. Därför är det av största vikt att du som chef ser till att utveckla din personal. Det kan vara en kurs eller en utbildning inom det verksamma området som bidrar till detta.

Utbildning och praktisk övning

Det finns ett flertal företag vilka arbetar med att ge människor kunskap inom ett aktuellt område. Utbildning levereras av företag. Hos dem kan du hitta det ämne just du känner att du vill öka din kunskap inom. Du får genom teori och praktisk övning en stadig grund att stå på. Och det är oberoende hur du sedan väljer att gå vidare med dina färdigheter.

Utbildning motiverar personalen

Kompetens som begrepp innebär en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper. Och färdigheter som denne besitter. Med kompetensutveckling höjs kompetensen hos personalen men även engagemanget hos en individ. Att låta personalen eller ledningen på ett företag gå en kurs eller utbildning i Stockholm, Göteborg eller i Malmö. För att utvecklas inom deras yrkesroller kommer definitivt att gynna hela organisationen.

Förstärk din position på arbetsmarknaden

En utbildning är en investering för långsiktig utveckling för en hel verksamhet. Då det ständigt sker förändringar runtomkring oss i en snabb takt. Måste vi se till att uppdatera våra kunskaper. Och vår kompetens om vi vill kunna behålla eller förstärka vår position på arbetsmarknaden.

Väx som individ genom kompetensutveckling

Som kompetensutveckling utvecklar din kompetens och kunskap inom din yrkesroll. Hjälper den även dig att växa som individ. Personlig utveckling är alltid positivt både för din karriär och för ditt privatliv. En förutsättning för att utvecklas både inom sin yrkesroll och privat. Är att du som individ måste vara öppen för förändringar. Det handlar dock inte om att förändra sig själv till något man inte är. Utan att förstärka den potential och kraft vi alla bär inom oss. För att lyckas med detta krävs metodiskt arbete med den personliga självkänslan. Och att man ska förstå sitt egenvärde.

Högre utbildning nu eller aldrig

Kompetensutveckling är viktigt för samhällsutvecklingen i stort. Alla vet att tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning. För att näringsliv och offentlig sektor ska stå rustade för global konkurrens och framtida kriser. Färsk kunskap och kompetens utvecklas i team på arbetsplatsen, i samverkan mellan företag och i regionala sammanhang. Arbetsplatslärande och arbetsledarutbildning i Stockholm är en effektiv metod. För att uppnå ett kompetenslyft på arbetsplatser där anställda saknar högre utbildning.

Arbetsplatslärande och arbetsledarutbildning

Runt om i Sverige talas det mycket om hur skolsystemet ska fånga upp omotiverade elever. Men ute på landets företag finns många anställda som började jobba efter utbildning. I grundskolan eller oavslutade gymnasiestudier. Den gamla utbildningsklyftan finns fortfarande kvar. Men efter några år på arbetsmarknaden hinner den personliga mognaden ikapp. Och motivationen för studier ökar när man kan ha konkret nytta av nya kunskaper på sin arbetsplats.

Kompetensutveckling, arbetsplatslärande och arbetsledarutbildning

Sant är att denna kompetensreserv tas inte till vara idag. Frågan om kompetensutveckling, arbetsplatslärande och arbetsledarutbildning är synnerligen aktuell. En färsk enkätstudie visar att mer än tusen företagsledare planerar nyrekryteringar. Och många kommer ha frågan i fokus under det kommande året.

Ledarskapsutveckling som kompetensutveckling

En expertkonferens i Stockholm belyste och den syftade till att skapa medvetenhet om att brist på kvalificerade medarbetare utgör ett hinder för tillväxt och ekonomisk utveckling. Där framgick att många små och medelstora företag anser att satsningar på arbetsplatslärande bidrar till ökad konkurrenskraft.

Allra bäst effekt får sådana satsningar med en engagerad företagsledning. Och när lärande kombineras med ledarskapsutveckling och förändrad arbetsorganisation. Om arbetsplatslärande planeras och genomförs i samklang med regionala utvecklingsmål. Kan en kompetenssatsning medföra en utveckling inte bara av enskilda företag utan en hel region.

Arbetsmarknaden genomgår en strukturomvandling

Arbetsmarknaden genomgår en strukturomvandling med genomgripande teknikskifte. Där cirka en halv miljon jobb försvinner och återskapas varje år. Självfallet är kompetensutveckling också en metod för att förebygga. Att personer med låg utbildning. Hamnar i långtidsarbetslöshet och utanförskap. När kunskaperna inte hänger med.

Kompetenskonton för arbetsledarutbildning

Kopplat till den satsning på formell utbildning inom grund- och gymnasieskola. Som regeringen genomför. Bör man också lägga ett kompetenslyft för redan anställda. Nya och innovativa modeller som kompetenskonton, arbetsledarutbildning för lärare, flexibla arbetstids- och organisationsmodeller med inbyggt lärande. Samt validering av formell och informell kompetens behövs.

Kompetensutveckling för att ta tillvara kompetensreserven

Vi behöver också utveckla samförståndsandan mellan arbetsmarknadens parter, staten och individen. Så att Sverige, företag och anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö står bättre rustade inför nästa kris. För nya kriser kommer att bryta ut. Nya så kallade finansbubblor är redan på väg att blåsas upp. Kompetensutveckling för att ta tillvara kompetensreserven i Sverige. Är alltså en viktig strategisk fråga som alliansen bör sätta upp på den politiska agendan.